Chalmers framtida campus

För ett tag sedan uppmärksammade vi i Nya Tofsen kårhusets 20-års jubileum. Då låg fokuset på kårhusets historia och hur det har utvecklats till vad det är idag. Men i Nya Tofsen är vi inga stora fans av att leva i det förflutna, det hörs redan i kommitténamnet. Så istället för att titta tillbaka i ilska, ska vi nu istället blicka in i framtiden.

18:e mars i år publicerade sidansvarig för Chalmers Studentportalen en nyhet för hur Chalmers planerar att bedriva verksamheten framöver. Målbilden utgår från det som blir bäst för Chalmers studenter, samt det som bäst passar in på Chalmers vision för “Utbildning i världsklass”. I nyheten presenteras målbilden i sju punkter, men sammanfattningsvis går de ut på följande:

  • Chalmers ska ha ett samlat campus på Johanneberg, där all utbildning på grundnivå ska vara förlagd. 
  • Studiemiljön ska vara modern och främja akademisk excellens med en utmärkt studiesocial miljö.
  • Utbildning på mer avancerad nivå ska bedrivas vid andra noder. Noderna består till exempel av Lindholmen och Onsala.

Ska all utbildning på grundnivå ske på Johanneberg kommer det att behövas mer plats på campus i dels utbildningssyfte, men även i sociala funktioner. Därför finns det en strukturplan och en målbild av hur detta ska utformas, framtagen av Chalmers tekniska högskola, Chalmers Studentkår, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.

Denna strukturplan har två milstolpar. Den första år 2035, och den andra år 2050. Till år 2035 är det beräknat att 170 000 kvm BTA tillkommer de redan befintliga ca. 420 000 kvm BTA som idag finns på Campus Johanneberg. Till år 2050, som ska vara det fullt utbyggda förslaget, tillkommer totalt ca. 300 000 kvm BTA, där ca. 55 000 kvm BTA planeras att rivas för att ge plats åt ny bebyggelse. Totalt sett innebär detta en nästan dubblering av av byggnadsbeståndet på Campus Johanneberg.

En bild över strukturplanen av Campus Johanneberg. Ljusgrå byggnader är befintliga, mörkgrå är tilltänkta byggnader.

Som det framkommer av bilden ovan finns det planer på flertalet tillbyggnationer av Campus Johanneberg. Till exempel finns det planer på ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen. Denna byggnad kommer att vara synlig från båda riktningarna av Aschebergsgatan där många resande befinner sig varje dag. 2012 hade nämligen Chalmershållplatsen ett restal på 11 900 resande/dag, men den siffran är förmodligen högre idag. Därför ska byggnaden ges en värdig gestaltning. Från planen framgår det att: “Byggnaden bör rymma publika funktioner som hotellverksamhet med visitors center, café, och utställningsytor i bottenplan”.

Även flertalet byggnader planeras vid Gibraltarvallen. Med den nya planen för Gibraltarvallen “omvandlas de överdimensionerade parkeringsytorna till blandad kvartersstad”. Tanken är att Chalmers här ska kunna visa upp verksamheten mot förbipasserande, och detta ska bland annat göras med ytterligare en entré till campuset. Kvarteret i sig är tänkt att innehålla en blandning av bostäder och verksamhetslokaler samt ett torgrum med till exempel en matbutik, apotek m.m. 

Men för att göra plats för all nybyggnation behöver viss förändring ske och vissa byggnader kommer behöva rivas. Enligt campusplanen kommer exempelvis Rännan att rivas till år 2050, för att istället göra plats för nya byggnader med entréer mot Betongvägen. I planen framgår det även att den södra byggnaden som byggs här “är en möjlig plats för en ny idrottsanläggning”.

Vidare planeras det även att två av tre hörsalar på Hörsalsvägen ska ersättas med nya byggnader, medan byggnaden närmast biblioteket endast får en anpassning. 

All denna förändring innebär förmodligen att vissa saker på Chalmers, såsom sektionslokaler, traditioner, m.m, kan komma att behöva anpassa sig framöver. Som exempel kan Cortégen framöver behöva hitta ett nytt ställe att placera byggplatsen, då parkeringen kommer bli ett nytt kvarter. Zaloonen kan behöva, antingen temporärt eller permanent, förflyttas till en ny lokal på campus då hörsalarna ska ersättas med nya byggnader. Tågvagnen behöver troligtvis hitta en ny plats att stå på till 2050, och studentbostäderna vid Rännvägen rivs eventuellt också till 2050.

Dock är detta endast en riktning som har pekats ut och strukturplanerna visar hur Campus Johanneberg kan utvecklas på sikt. Planerna visar snarare på möjligheter än en definitiv framtidsbild. Värt att notera är även att planerna för ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen samt rivning av Rännan och resandet av nya byggnader, ej är möjliga enligt den befintliga detalj-/stadsplan som finns.

Framtiden har mycket att erbjuda, och ett samlat campus kan verkligen ge Chalmers nya möjligheter. Trots den förändring som kan behöva ske är detta förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Annars kan det vara så att man får intala sig det, för man vill inte vara den som säger: “Det var bättre förr!”

Källor, och för vidare läsning: 

https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/syd/campusplaner/campusplan-chalmers-2019-2050.pdf