Granskning

censur_web   Den tionde december 2014 beslutade Chalmers studentkårs fullmäktige att Tofsen inte längre ska vara granskande. De bestämde i stället att Tofsen ska vara “aktivt bevakande” och beskriver det som att lyfta olika perspektiv utan att lägga någon värdering i dem. Fullmäktigemöte 1 2014/2015 En motion lades med titeln “Motion 3: Översyn av Tofsens organisation, uppdrag och ansvar”. Där föreslogs att en arbetsgrupp på fyra kårmedlemmar skulle tillsättas för att ge minst två förslag på hur Tofsens uppdrag, ekonomi, instruktioner och ansvar skulle se ut. Motionen gick igenom och en arbetsgrupp tillsattes, där en av medlemmarna blev kårens vice ordförande. I motionen tillades det att “arbetsgruppen älåggs inhämta åsikter, tankar, idéer och förslag från medlemmarna i kommittén Tofsen”, efter att Tofsen uttryckt sin oro inför FuM att inte bli lyssnade på. Fullmäktigemöte 3 2014/2015 Tofsens uppdrag diskuteras på mötet eftersom arbetsgruppen lagt en interpellation. I diskussionunderlaget står det att “[arbetsgruppen] konstaterat att [ordet] granskande betyder mycket olika saker för olika personer” och att ordet kan associeras med TV-programmet Uppdrag granskning, vilket “initierar [sic] att uppgiften är att hitta något som är fel eller problematiskt” och att det “lätt blir smutskastande istället för nyanserat.” Därför väljer arbetsgruppen att ta upp ett alternativ: “aktivt bevaka”. “Aktivt bevaka” tolkar arbetsgruppen som “att undersöka frågor med en neutral inställning och sedan sakligt presentera en nyanserad bild av en fråga för att förstå båda sidorna utan att lägga en personlig bedömning i artikeln“. Tofsen påpekade problemet med denna ändring, då det står i första kapitlet av Chalmers studentkårs stadga att “Kårens organisation vilar på en demokratisk grund” samtidigt som FN börjar sin presentation av konceptet demokrati med “It is based on the freely expressed will of people”. Fullmäktigemöte 4 2014/2015 Arbetsgruppen lade en motion med titeln “Motion 4: Tofsens uppdrag och ansvar”. Där ges fullmäktige två förslag. Förslag ett är att Tofsen ska bli nämnd istället för kommitté och fortsätta att vara granskande. Förslag två är att Tofsen fortsätter att vara kommitté, men att chefredaktören också väljs av kårstyrelsen istället för fullmäktige som innan. Och då “bör granskningen tonas ner genom att istället välja formuleringen aktivt bevaka”. Här ändras definitionen av “aktivt bevaka” från förra gången till att “vara insatt i vad som händer i organisationen och skriva om de intressanta saker som sker” Det skulle innebära att “lyfta olika perspektiv på en fråga utan att lägga någon värdering i dem utan endast presentera dem för läsarna”. Att granska tolkar arbetsgruppen som att “leta efter brister som behöver påpekas”. Arbetsgruppen skickar med en bilaga med förändringarna i stadga och reglemente om fullmäktige skulle välja alternativ två, utan granskning. Om fullmäktige skulle välja alternativ ett säger arbetsgruppen att de ska återkomma med förändringarna som då skulle behöva göras. Oombett föreslår också arbetsgruppen i sitt beslutsunderlag att fullmäktige ska välja alternativ två. Utfall Fullmäktige har alltså två alternativ, men endast ett finns utförligt presenterat för dem. Dessa alternativ är därmed knappast likvärdiga, vilket Tofsen påpekar för fullmäktige under mötet. Ett alternativ som man inte vet något om är det svårt att välja eftersom man inte vet vad man väljer. De väljer alltså alternativet utan granskning, efter att streck i debatten föreslagits tidigt – ungefär en kvart  in i diskussionen, vilket är ovanligt snabbt för fullmäktige enligt min erfarenhet. Vid konfrontation med en medlem ur arbetsgruppen medger denne att motionen är skriven som den är för att arbetsgruppen ville att fullmäktige skulle välja detta alternativ. I sitt förslag har de alltså helt struntat i att presentera det ena förslaget ordentligt för att de själva föredrog att se Tofsen som kommitté och “aktivt bevakande”. Därefter röstade fullmäktige igenom förslaget, efter en rekordkort överläggning, trots Tofsens invändningar. Tycker du att det gått rätt till och att rätt beslut fattats? Om inte så finns det fortfarande en chans att göra skillnad och vända beslutet. Kontakta en FuM-ledamot eller talman (talmannapresidiet[at]chs.chalmers.se) innan beslutet blir verklighet.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.